همایش بین المللی استاندارد های حرفه وکالت

مکان برگزاری : مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری : 2 خرداد 1401

ورود به پروفایل